Обжалване на административен акт

Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред.

Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ. Жалби срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица, т.е. лицата, които имат личен и пряк правен интерес от обжалването или със закон са овластени за това.


Направете запитване по този въпрос.

Новини:Новини: